HRİSTİYANLIĞIN ÖZÜ

Dolayısıyla insanın en büyük günahı bir meyve yemekten ziyade Tanrı’ya itaatsizlik ve Tanrı gibi olabilme arzusuyla hareket etmek olmuştur ve günümüzde de aynı günah birçok insan aracılığıyla devam etmektedir. Bu büyük ve üzücü itaatsizlik sonucu Tanrı’yla insan arasına çok derin ve büyük bir ayrılık girmiş, insan cezalandırılmış ve Tanrı’nın huzurundan atılmıştır. Bunun sonucu olarak sonsuzlara dek yaşamak için yaratılan insanoğlunun hayatına ölüm denen son girmiştir ve günah aracılığıyla ölüm tüm dünyaya yayılmıştır. Fakat sadece insan değil, bu olayda payı olan şeytan da onlarla beraber cezalandırılmıştır. Aynı zamanda Tanrı, insanı huzurundan atarken ve yılan kılığındaki şeytana altına girmiş olduğu laneti açıklarken tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir haberi de tam o anda ilan etmiştir; ‘‘Kadının soyu şeytanın başını ezecek’’ (Yaratılış 3:15).
Kadının soyu olan İsa Mesih Ölüp 3 gün sonra Dirilmesiyle günahların bağışlanmasını sağlamış bizlere kurtuluş yolu sunmuştur.

4 İNCİL Mİ VAR? / İNCİL’İ NEDEN İSA YAZMADI?

Yeni Antlaşma’da yani İncil’de 27 kitapçık var. Bu kitapçıklardan ilk dördü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak bilinir. İlk 4 kitapçık İsa’nın hayatını aktarır. Her bir kitapçığın vahiy edilişindeki işlev farklı fakat amaç aynıdır. Bütün İncil İsa Mesih’in tüm dünyayı günahtan kurtaran varlığını açıklamayı amaç edinmiştir. O zaman ilk 4 kitapçık İncil’in kendisi değil İncil’i oluşturan parçaların ilk dördüdür.

MİSYONERLİK NEDİR?

Misyonerlik kişinin kendi inancını anlatmasıdır, bu herhangi bir inanç olabilir. Kişi Budizm’i anlatıyorsa da misyonerlik yapıyordur, Hinduizm’i anlatıyorsa da misyonerlik yapıyordur, Müslümanlığı anlatıyorsa da misyonerlik yapıyordur. Bu Hristiyanlığa özgü bir durum değildir.

TANRI NASIL İNSAN OLUR?

İnsanoğlunun, sapmış yolundan döndürebilmek için yapılabilecek ne varsa Rab tarafından yapılmıştır. Yolun ortasında kalmış birisini kurtarmak için araba çarpma pahasına yola atılır mısınız? RAB yapabilir. Çünkü RAB’bin sevgisi gidilebilecek en son noktaya giden bir sevgidir.