İSA MESİH’İN ÖLÜMÜ VE DİRİLİŞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

İsa Mesih Neden Ölmeliydi?

İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi için sadece önemli demek az gelir, bu iki kavram Hristiyanlığın ana sütunudur diyebiliriz. İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi, inancın yükü ve tüm doktrinlerini taşıyan birkaç destekten biridir. Bir Hristiyan bu iki gerçeğe inanmadan Hristiyan olamaz.

İsa Mesih kurban sistemine Tanrı tarafından getirilmiş kalıcı ve yeni bir alternatiftir. Eski kurban sistemi şu şekilde işliyordu: Günah işleyen her varlık için onun günahına karşılık bir varlığın canı ve o canlının akıtılan kanı gerekiyor. Kan, günahların bağışlanmasını sağlıyor ve günahın karşılığı olan ölüm cezasının uygulanmasını geciktiriyor. Süreklilik sağlamıyor, tekrar ve tekrar yapılması gerekiyor.

“Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.” (Levililer 17:11)

 

Bu sistem günahın insanda ortaya çıkışından beri uygulanmakta olan ve kalıcı bir etkisi olamayan bir sistemdir. Sistemin etki etmesi gereken insan davranışlarının kalıcı olarak değişmesidir. Sigarayı bırakmaya çalışan bir bireyi örnek verecek olursak, aldığı kısa süreli önlemler sigarayı o an bırakmasını ve daha sonra tekrar başlamasına neden olmaktadır.

Tanrı’nın İsa Mesih ile yaptığı yeni planda kişi sigara içmekten veya istenmeyen davranışından tamamı ile uzaklaşmak isteyecek hatta davranışından yani günah işleme isteğinden (bu örnekte sigar içmekten) nefret edecektir.

“Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.” (Mezmurlar 51:10) 

Eski sistem geçici ve suistimal edilmeye müsait bir sistemdir. Zira İsrail halkı sistemin yürek değiştirici etkisini içselleştiremedikleri için Tanrı’nın isteğinden uzaklaştılar.

Yeşaya 1:11  “Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, Bana ne?” diyor RAB, “Yakmalık koç sunularına, Besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. 

Yeşaya 1:16  Yıkanıp temizlenin, Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, Kötülük etmekten vazgeçin. 

Ayetlerde göründüğü gibi eski kurban sistemi yürek değişikliği sağlamadı. İsa Mesih yeni kurban sisteminde kanı dökülecek ve bağışlanma sağlayacak kurban olarak ortaya çıktı.

 
Bu sistemin eski sistemden farkı şudur :

“Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor. Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!” (İbraniler 9:12-14)

Yukarıdaki ayetlerde eski sistemde dökülen kuzu kanının geçici durumunun, daha değer verilen bir kurban olan İsa Mesih ile değiştirildiği anlatılmaktadır.

 

İncil der ki, eski kurban sisteminde bir kuzu geçici bir koruma sağladıysa, İsa Mesih gibi Tanrı tarafından önemli sayılan bir varlığın günah ve bağışlanma üzerindeki etkisi kat be kat daha büyük olacaktır. Bu oran ve sistem Tanrı tarafından belirlenmiş ve planlanmıştır. Yukarıdaki ayetlere göre Tanrı’nın günah bilincinin insanlık üzerindeki etkisini kalıcı hale getirmek için ortaya çıkardığı bir sistemdir. Bu sisteme göre İsa Mesih insanlığın günahı için bir kurban olarak ölmelidir.

 

Bu gerçeği İncil’deki ayetlerden defalarca okuruz.

“Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.” (Matta 20:28)

“Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.” (Yuhanna 12:24)

“Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu: ‘İnsanoğlu*, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.’” (Markos 9:31)

“Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (Yuhanna 1:29)

 

İsa Mesih kalıcı kurtuluş sistemini yapılandırmak için kendi canını tüm insanlık için kurban olarak vermiştir. Bu yüzden bir kurbana olan şey O’na da olmalıydı: Öldürülmeliydi! Ve bu yüzyıllar önce belirlenen şekilde gerçekleşti.

 
İsa Mesih Neden Dirilmeliydi?

İsa’nın dirilişi birkaç nedenden dolayı önemlidir.

  1. İlk olarak, diriliş Tanrı’nın kendisinin muazzam gücüne tanıklık eder. Dirilişe inanmak, Tanrı’ya inanmaktır. Eğer Tanrı varsa, evreni yarattıysa ve onun üzerinde bir güce sahipse, o zaman ölüleri diriltme gücüne sahiptir. Eğer böyle bir güce sahip değilse, o zaman inancımıza ve ibadetimize layık değildir. Sadece hayatı yaratan kişi ölümden sonra diriltebilir, sadece Tanrı ölümün getirdiği acıyı ortadan kaldırabilir ve mezara karşı zafer kazanabilir.

“Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, ‘Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!’ diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.” (1.Korintliler 15:54)

“Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?” (1.Korintliler 15:55) 

Tanrı, İsa’yı mezardan diriltirken, bize yaşam ve ölüm üzerindeki mutlak egemenliğini hatırlatır.

  • İsa Mesih’in dirilişi önemlidir, çünkü İsa’nın kim olduğunu, yani Tanrı’nın Oğlu ve Mesih olduğunu doğrular. İsa’ya göre dirilişi, hizmetini doğrulayan “cennetten gelen işaret” idi (Matta 16:1-4). Yüzlerce görgü tanığı tarafından kanıtlanan İsa Mesih’in dirilişi (1.Korintliler 15:3-8), dünyanın Kurtarıcısı olduğuna ve göksel bir varlık olduğuna dair inkar edilemez bir kanıt sağlar.

İsa Mesih’in dirilişinin önemli olmasının bir başka nedeni de onun günahsız karakterini ve ilahi doğasını kanıtlamasıdır.

Kutsal Yazılar, Tanrı “Kutsal Olanın” asla bedensel çürümeyi görmeyeceğini ve İsa’nın ölümünden sonra bile çürümeden dirileceğini söyledi

“Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.” (Mezmurlar 16:10)

  • İsa Mesih’in dirilişinin diğer bir önemi ise kendisinin öleceğini ve dirileceğini bildiren, kendisinden önce söylenmiş tüm Peygamberlikleri gerçekleştirerek kendisine işaret etmesiydi.

 

Aşağıda, Tevrat ve Zebur’da yazılmış ayetlerin hemen altlarında İncil’de yer alan İsa Mesih’in ölümü esnasında gerçekleşenlerin karşılığını görebilirsiniz.

“Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, ‘Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, madem onu seviyor, yardım etsin!’” (Mezmurlar 22:7-8)

“İsa’yı göz altında tutan adamlar O’nunla alay ediyor, O’nu dövüyorlardı.” (Luka 22:63)

“Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa’yla alay ederek, “Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın Mesihi*, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın” diyorlardı.” (Luka 23:35)

“Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, kurtarsın bakalım! Çünkü, ‘Ben Tanrı’nın Oğlu’yum’ demişti.” (Matta 27:43)

“Sirke içirdiler susadığımda.” (Mezmurlar 69:21)

“Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi.” (Matta 27:33)

“Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına takarak O’nun ağzına uzattılar.” (Yuhanna 19:28-29)

“Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura çekiyorlar.” (Mezmurlar 22:18)

Matta 27:35 , Mezmurlar 22:1 , Markos 15:34 , Amos 8:9 , Luka 23:44

 

Tevrat ve Zebur’dan, İsa’nın öldürülüşünün veya ölüm anının ayrıntıları dışında ölülerin dirilişi ile ilgili cümleler de okuruz.

“Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.” (Mezmurlar 16:10)

“Ama senin ölülerin yaşayacak, Bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, Uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer, Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak.” (Yeşaya 26:19)

 

  • İsa Mesih’in dirilişi, günah ve ölüm bağlantısının değişmesi anlamına gelir.

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23)

Günahın sonucu olan ölüm İsa Mesih’in ölümü ile günah, lütuf, güvence, diriliş şeklinde ilerlemeye başlamıştır. Bu denkleme İsa Mesih’in yolu diyebiliriz.

“Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.” (İbraniler 7:25)

“Bu nedenle, ey kardeşler, İsa’nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır.” (İbraniler 10:19)

Diriliş var ise İsa Tanrıdır! İsa Tanrı ise biz tövbe ettiğimiz, kendisine iman ettiğimiz zaman bizi cehennemden kurtaracak güce sahiptir. Diriliş bu gerçeğin daha güvenilir olmasını sağlar.

 

  • İsa Mesih’in dirilişi önemlidir çünkü, dirilişin varlığı Kıyamet gününü, İsa Mesih’in ikinci gelişini, tüm insanların yargı göreceğini gösterir.

“Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.” (İbraniler 9:27)

“Rab’bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek.” (1.Selanikliler 4:16)

“Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar.” (1.Korintliler 15:23)

 

  • İsa Mesih’in dirilişi önemlidir. İsa Mesih’e iman eden kişilere güven veren ve imanlarını üzerine bina ettikleri önemli bir temel oluşturmaktadır.

İsa Mesih bizim acılarımızı görmeyen, aciz, cevap vermeyen biri değildir, İsa Mesih canlı göksel bir varlıktır ve ona seslenenleri duymakta ve karşılık vermektedir.

“İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:20b)

“Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” (Yuhanna 14:14)

 

  • İsa Mesih, söylediği gibi sonsuz yaşamın (cennetin) tek yolu, gerçeğin, ölümden sonraki sonsuz yaşamın kendisidir.

“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (Yuhanna 14:6)

“İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.” (Yuhanna 11:25)

 

Tüm bu nedenler, İsa Mesih’in dirilişini önemli kılmıştır. Sadece Hristiyanlar için değil, İsa Mesih tüm zamanlarda yaşayan insanlar için, geçmiş ve gelecekte yaşayan, yaşayacak olan insanlara kurtuluş yolu açmak için ölmüştür.Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir