KUTSAL RUH’LA NASIL DOLABİLİRİM

Hristiyanların Kutsal Ruh’tan bahsettiğini duymuş olabilirsiniz veya bir Hristiyan olarak “Kutsal Ruh’la dolu” olmanın vurgulandığını duymuş olabilirsiniz. Peki, Kutsal Ruh’la dolu olmak ne demek? Kutsal Ruh’la dolmak neden önemli? En mühimi, Kutsal Ruh’la nasıl dolu olabiliriz?

Kutsal Ruh, Hristiyan inancında kilisenin temeli ve Üçlü Birliğin bir varlığıdır; Baba ve Oğul ile aynı Tanrısal özü paylaşmaktadır. Kutsal Kitap’ın en başından beri Kutsal Ruh, Tanrı’nın Ruhu olarak anlatılmaktadır. Tevrat’taki Yaratılış kitabının 1. bölüm 1. ayetinde başlangıçta yeri ve göğü yaratan Tanrı’dan bahsedilir; hemen sonraki ayette ise özellikle Tanrı’nın Ruhu’ndan şöyle söz edilir: Tanrı’nın Ruhu boş, şekilsiz ve karanlıkla kaplı yaratılışta suların üzerinde hareket etmektedir. Tanrı’nın Ruhu başlangıçtan önce, henüz hiçbir şey yaratılmamışken de vardır; O Tanrı’nın Ruhu’dur ve Tanrı’dır.

Kutsal Kitap’ta Tanrı, Adem’i yarattığında ona kendi Ruhu’ndan üflediğini okuruz. Bu ise başlı başına bir lütuftur. Fakat Adem ve Havva’nın günahıyla birlikte Tanrı ve insanlar arasındaki ilişki bozulur. Romalılar 3:23’te ise bize herkesin günah işlediği ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldığı söylenir. Ayrıca 6:23’te ise bu günahın bedelinin ölüm yani Tanrı’dan ruhsal olarak ayrılmak olduğu anlatılır. Buna karşında Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır. 

Tanrı insanları günaha terk etmek istememiştir, çünkü bu, insanlığın günahtan dolayı mahvolması anlamına gelir. Aynı zamanda günahın, insanı Tanrı’dan uzaklaştırmasıyla Tanrı insana yabancılaşmıştır. Tanrı’yla sağlıklı bir ilişkiye sahip olmayan bir insan ise kendi varlığının gerçek anlamını ve amacını bilemez. 

İnsan, günahlı benliğinden dolayı kendi çabasıyla Tanrı’yı tanıyamaz ve Tanrı’nın kendisini yaratma amacını ve hayatı için olan iyi planı bilemez, çünkü bu lütfu kaybetmiştir. Bu yüzden insanın yapamadığını Tanrı yapmış ve kendini insanlara tanıtmaya tarih boyunca devam etmiştir. İman babaları olan Nuh, İbrahim, İshak ve Yakup gibi kişilerle, Musa ve peygamberler aracılığıyla konuşarak kendini tanıtmıştır. Kendisine gelmeye yolu olmayan insanlıkla yaşamak için Musa’ya bir “buluşma çadırı” yaptırmış ve bu,Tanrı’nın insanlar arasındaki konutu olmuştur. 

Rab İsa Mesih’in gelişiyle artık bedensel olarak Tanrı aramızda yaşamaya başlamıştır. O’nun doğuşunu müjdeleyen peygamber Yeşaya, 7:14 ayette şöyle demiştir: “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” İmmanuel isminin anlamı “Tanrı bizimledir” demektir. Ayrıca Yuhanna 1:14 der ki: “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.” 

Rab İsa Mesih bizim günahlarımız için ölüp dirilmiştir. Dirildikten kırk gün sonra ise göğe alınmıştır. Fakat O’nun göğe alınışı bir son değildir; Yuhanna 14:16-17 ayetlerinde Rab İsa öğrencilerine şöyle der: 

“Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.”  

İşte O Yardımcı, insanların sonsuza dek yalnız kalmamaları için göndereceği Gerçeğin Ruhu yani Kutsal Ruh ’tur. 

Kutsal Ruh önce Pentikost Günü öğrencilerin üzerine iner. Sonrasında ise İsa Mesih’in Rab olduğuna iman eden herkese Tanrı, Kutsal Ruh’u verir. Tanrı böylece Yoel peygamber aracılığıyla verdiği vaadi yerine getirmiştir:

“Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.” (Yoel 2:28)

Kutsal Ruh, Tanrı’yı tanımamız için bize Tanrı ile ilgili gerçekleri açıklar. Pavlus bu konuda 1. Korintliler 2. Bölümde, “İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı’nın düşüncelerini de Tanrı’nın Ruhundan başkası bilemez.” demiştir. Bu kesinlikle doğrudur, günahkâr insan Yüce Tanrı’nın düşüncelerini ve görkemini anlayamaz ancak Kutsal Ruh açıklarsa anlayabilir. 

Kutsal Ruh yaşam verir. İsa Mesih’in Tanrı olduğuna iman eden herkes Kutsal Ruh’la yeni bir yaşama kavuşturulmuştur. Sonsuz ve yeni yaşama kavuşmuş imanlıların Tanrı ile ilişkisi yenilenmiş ve hayatlarını O’nun isteğine göre yaşayacaklarını ilan etmişlerdir. Kutsal Ruh insanın yüreğini değiştirerek onların bu yaşamı yaşamaları için yönlendirir ve yönetir. 

İnsanın yüreği kötülüğe eğilimlidir, benlikle yönetilen insan kendini düzeltemez, Tanrı’yı hoşnut edemez. Ancak Tanrı’nın Ruhu onları değiştirebilir ve Tanrı’yı hoşnut eden yaşamlar sürmelerini sağlayabilir. 

Kutsal Ruh’la dolan kişi hayatında Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşar. Ruh’un hayatımızdaki ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Aynı zamanda kendisini, dünyayı ve çevresinde gerçekleşen olayları kendi dünyevi gözüyle değil, Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın gözünden görür ve yaşantısını bu bakış açısıyla sürdürür.

Tanrı’ya karşı itaatsizlik, günah veya isyan Tanrı’nın Ruhu’nu hayatımızdan uzaklaştırır veya Kutsal Ruh başka bir anlamda kendi irademize göre hareket etmemize izin verir. Ancak bu durum, Elçi Pavlus öğrettiği gibi insanın yüreğindeki Ruh’u söndürür ve Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirir.

Günaha düşmek ve itaatsizlik etmek Kutsal Ruh’un hayatımızda egemen olmasına, bizi yönlendirmesine ve yönetmesine engel olmaktır. Bu durumda kişinin tövbe etmesi gerekir. 1 Yuhanna 1:9 der ki: “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” Tövbe, pişmanlık ve günahtan dönmenin ötesinde Tanrı’ya geri dönmektir, hayatının yönetimini tekrar Tanrı’ya bırakmaktır. Tövbeyle beraber bağışlanmanın lütfedilmesi Rab İsa Mesih’in çarmıhta döktüğü kanla mümkündür. Rab İsa Mesih Baba’dan dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceğini vaat eder.

Öyleyse, zamanın başlangıcında boş, şekilsiz ve karanlıkla kaplı yaratılışta suların üzerinde hareket eden Kutsal Ruh bugün günahtan bozunmuş, boş ve karanlık yüreklere gelerek o yürekleri görkemiyle doldurup, aydınlatarak Tanrı’nın isteğine göre şekil vermektedir. Eğer siz de günahın sonuçlarından kurtulmak ve Tanrı’yla yeni bir ilişkiye sahip olmak istiyorsanız İsa Mesih’i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edin ve Tanrı, Ruhunu yüreğinizi değiştirmek için gönderecektir. Her gün yaşantımızı Tanrı’nın sözüne ve iradesine teslim ederek bizi Kutsal Ruhu’yla doldurmasını ve hayatımızı yönlendirmesini dileyebiliriz. Günah ve itaatsizlik durumunda tövbe ederek tekrar Tanrı’ya geri dönebilir ve düşüncelerimizi, sözlerimizi ve eylemlerimizi yönlendirebilmesi Kutsal Ruh’la dolmayı isteyebiliriz. Bizi seven göklerdeki Babamız bizi Kutsal Ruhu’yla dolduracaktır. 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar