TESLİS / 3’LÜ BİRLİK

Teslis Nedir? Üç Tanrıya mı İnanıyoruz?

Teslis; Tevrat, Zebur Ve İncil’de açıklanmış bir kavramdır. Vahiy olarak insanlara verilmiştir. Kutsal Kitap’ta görülür. Bu kavram sınırlı anlayışımızla sınırsız bir varlığı anlamak için kullandığımız bir kavramdır.

Her şeyden önce biz Hristiyanlar da, dünyayı tek sözü ile var edebilecek olan RAB’bin tek ve benzersiz olduğuna inanıyoruz.

Tanrı’yı tanımalıyız. Tanımadığımız bir varlığı sevmemiz, tapınmamız ve güvenmemiz mümkün değildir. Bu yüzden Teslis inancını kabul ediyoruz.

  “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir.” (Yasanın Tekrarı 6:4)
 “‘Beni kime benzeteceksiniz ki, Eşitim olsun?’ diyor Kutsal Olan. ” (Yeşaya  40:25)


RAB’bin kendine ait olan sıfatları vardır (her şeye gücü yeten, sınırsız, sonsuz, kutsal, lütufkar, adil). Bu sıfatlar O’nu yegane tek ve benzersiz yapar.

 “Oysa sen, ya Rab, Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.” (Mezmurlar 86:15)

Kutsal Kitap’a göre Tanrı tektir ancak yalnız değildir. Dünyayı yarattığında yanında iletişimde bulunduğu başka varlıklar da vardır.

“Tanrı, insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” (Yaratılış 3:22)


 “Sonra, “Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu” dedi, “Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli.” (Yaratılış 1:26)

Hristiyanlar olarak üç tanrıya inanmıyoruz; bizim için tek RAB ve RAB’bin kendini açıkladığı, zuhur ettiği, tanıttığı varlıklar vardır. Bu varlıklar Oğul ve Kutsal Ruh’tur.

RAB göksel bir varlıktır ve isimleri şunlardır: Rab, Yahve, Elohim.
Teslis’i oluşturan her bir karakter bir varlıktır ve isimleri vardır. Tek ve yegane olan RAB’bin yetkisine, gücüne, kudretine sahiptirler.
Teslis’i oluşturan her bir varlık ezeli ve ebedidir.
Teslis’i oluşturan her bir varlık Tanrı olarak görülür, bilinir ve saygı duyulur.

 

İSA MESİH

“Oğul” sıfatı RAB tarafından kendisine verilmiştir; sevgiye dayalı bir sıfattır ve doğumla veya doğurmakla ilgisi yoktur. İsa Mesih ebedi ve ezeli bir varlıktır.

 ” İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.” (Yuhanna 8:58)

Buradaki “varım” kelimesi RAB’bin Hz. Musa’ya kendini tanıtırken kullandığı sözcüktür, “var olan, ezeli ve ebedi olan” anlamına gelir.

 “Tanrı, “Ben Ben’im” dedi, “İsrailliler’e de ki, ‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi.” (Mısır’dan Çıkış 3:14)


“Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:20)
“İsa’nın Rab (Tanrı) olduğunu ağzınla açıkça söyler ve RAB’bin O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” (Romalılar 10:9)


İsa Mesih RAB’bin karakterini taşır, yansıtır ve gösterir.

 “İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı (RAB’bi) görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı (RAB’bi)  göster’ diyorsun?” (Yuhanna 14:9)


“Tanrı’yı (RAB’bi)  hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın(RAB’bin) bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.” (Yuhanna 1:18)


“Oğul, Tanrı (RAB’bin) yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu RAB’bin sağında oturdu.” (İbraniler 1:3)

İsa Mesih sadece Tanrı’nın yapabileceği mucizeler yapar:

  • İnsanları diriltebilir.

“Bunun üzerine İsa açıkça, “Lazar öldü” dedi.” (Yuhanna 11:14 )

“Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.” (Yuhanna 11:43) 
“İçeri girerek onlara, “Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?” dedi. “Çocuk ölmedi, uyuyor.” (Markos 5:39)  
“Çocuğun elini tutarak ona, “Talita kumi!” dedi. Bu söz, “Kızım, sana söylüyorum, kalk” demektir.” (Markos 5:41)


  • Doğa O’nun sözünü dinler.

“İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu.” (Markos 4:39)  

 

  • Günahları bağışlayabilir.

“İsa onların imanını görünce, “Dostum, günahların bağışlandı” dedi.” (Luka 5:20)
“Sonra kadına, “Günahların bağışlandı” dedi.” (Luka 7:48 )


  • İnsanları iyileştirebilir.

” Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da, “İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum” dedi.” (Yuhanna 9:15)  “İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi.”  (Yuhanna 5:8)
“Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat Günü’ydü. ” (Yuhanna 5:9 )


  • Kötü güçlere hükmeder.

“Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.” (Markos 1:39)


İsa Mesih bu yüzden Tanrı’dır.

 

KUTSAL RUH

RAB’bin Ruh’u olarak bilinen Kutsal Ruh ezeli ve ebedi bir varlıktır.


“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 
Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.” (Yaratılış 1:1-2)

 

  • Tanrı’dır.

Petrus ona, “Hananya, nasıl oldu da Şeytan’a uydun, Kutsal Ruh’a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın?” dedi. 
“Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı’ya yalan söylemiş oldun.” (Elçilerin İşleri 5:3-4)

” …. (Kutsal) Ruh’a edilen küfür bağışlanmayacaktır.” (Matta 12:31)

  • Yaşam verir.

“Ruhun’u gönderince var olurlar, Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.” (Mezmurlar 104:30)

RAB’bin ruhu olarak bilinen Kutsal Ruh, insanların içinde yaşama özelliğine sahiptir. Kişiyi doldurur, güçlendirir, ona hikmet ve anlayış verir.

“Bunun üzerine RAB, “Kendisinde RAB’bin Ruhu bulunan Nun oğlu Yeşu’yu yanına al, üzerine elini koy” dedi.” (Çölde Sayım 27:18)
“RAB’bin Ruhu Otniel’in üzerine indi…. Artık Otniel ondan daha güçlüydü.” (Hakimler 3:10)
 “RAB’bin Ruhu Gidyon’u yönlendirmeye başladı.”(Hakimler 6:34)

 

  • Kutsal Ruh insanlara İsa Mesih’e iman ettiklerinde yerleşir ve onların cennete gitmesi için yardım eder.

“Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.” (Efesliler 1:13)
“Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz.” (Efesliler 4:30)


  • Kişilere vahiy verir; RAB’bin sözlerini kişileri kullanarak aktarmaya yardımcı olur. Tevrat’ın ve İncil’in bu şekilde yazıldığına inanıyoruz.

“RAB’bin Ruhu benim aracılığımla konuşuyor, Sözü dilimin ucundadır. ” (2.Samuel 23:2)
“O benimle konuşur konuşmaz (Kutsal)Ruh içime girdi, beni ayaklarımın üzerinde durdurdu; benimle konuşanı duydum.” (Hezekiel 2:2 )


  • İnsanlara RAB’bin sözlerini ve peygamberlikleri (gelecekte olacak olayları) anlamaları için anlayış verir.

“RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.” (Yeşaya 11:2)
“Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı’nın derin düşüncelerini bile araştırır.”(1.Korintliler 2:10)


Yukarıdaki ayetler RAB’bin varlığının insanlara nasıl ulaştığını anlatmaktadır.
RAB Tanrı, İsa Mesih, Kutsal Ruh; Tanrı olan ve insanlığın varlığını sağlayan Tanrısal varlıklardır.

Her biri RAB’bin ismi, yüceliği ve insanlığın kurtuluşu için çalışır.
RAB insanlığı kurtarmak için  plan kurar; Oğul olan İsa Mesih ise dünyaya gelip kurban olarak ve dirilerek, daha sonra göğe yüceltilerek bu planı yerine getirir. Kutsal Ruh ise insanın yüreğine yerleşerek (konut kurarak) insanı sonuna kadar dayanması, Tanrı’yı anlaması ve Tanrı ile iletişim kurması için doldurur.

Teslis, RAB’bin çoklu varlığının mükemmel uyumunu bize gösterir. Yaradanımız gibi bir varlığı basitliğin, tekilliğin içine sıkıştırmak yerine onun varlığının içindeki mükemmel uyuma bakmamız gerekir. Hristiyanlar olarak Tevrat, Zebur ve İncil’de bahsedilen bu gerçeğe inanıyoruz.

2 thoughts on “TESLİS / 3’LÜ BİRLİK”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir